ក្រុមហ៊ុន AZFE បានបញ្ចប់គម្រោងជាង 1000 នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Zhhenhui ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1991 ដូចជាស្ពានហុងកុងប្រទេសចិនពហុកីឡដ្ឋានសំបុកសំបុកនិងគម្រោងរថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើន។

  • ករណីវិស្វកម្ម ករណីវិស្វកម្ម
    ហ្សេនហួយបានផ្តល់ដំណោះស្រាយភ្លើងសហគ្រាសសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗគ្នាជាង ១០០០