ពិដានពន្លឺបន្ទាន់ កឺចា បានប្រមូលផ្តុំនៅលើជញ្ជាំងរោមភ្នែកឬផ្ទៃពិដានដើម្បីផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលស្ថានភាពអាសន្នកើតឡើង។