អំពូល LED បន្ទាន់ត្រូវបានផ្គុំនៅលើផ្ទៃពិដាន ឬដាក់ចូលទៅក្នុងពិដាន ដើម្បីផ្តល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់  ដើម្បីបង្ហាញមនុស្សទៅកន្លែងដែលត្រូវទៅនៅពេលដែលមានស្ថានភាពអាសន្នកើតឡើង។យើងមានក្រុមត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងមជ្ឈមណ្ឌលសាកល្បង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកលើគុណភាព។

យើងក៏មានក្រុមលក់បរទេស អាចផ្តល់សេវាកម្មអំពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកដែលអ្នកបានដាក់ និងតម្រូវការផ្សេងៗទៀត។

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចេញផ្សាយការបញ្ជាទិញ, ការសាកសួរណាមួយសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។


Chat
Now

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក