អំពូលភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានភស្តុតាងផ្ទុះ SL-FB209  ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមល្អបំផុត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការអនុលោមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលបានកំណត់។

យើងមាន R&ក្រុម D អាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកលើផលិតផលថ្មី និងមានក្រុមលក់បរទេស អាចផ្តល់សេវាកម្មអំពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកដែលអ្នកបានដាក់ និងតម្រូវការផ្សេងទៀត។

សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចេញផ្សាយការបញ្ជាទិញ និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដ៏ល្អជាមួយយើង។Chat
Now

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក