ພວກເຮົາສຸມໃສ່ແສງສະຫວ່າງອອກທາງອອກສຸກເສີນ,ແສງສະຫວ່າງເພດານສຸກເສີນ, ແສງສະຫວ່າງສຸກເສີນກັບ IP 30 ແລະລະເບີດ, ຍັງມີໂຄມໄຟເພດານພ້ອມດ້ວຍການເຮັດວຽກຂອງ radar, ແສງໄຟຟ້າຜ່າ.