ຕົວຊີ້ວັດການອອກເດີນທາງແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົວຊີ້ວັດໄຟຟ້າແລະຄວາມປອດໄພຈະນໍາພາປະຊາຊົນວິທີການທີ່ຈະຫນີໄປຫາບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາຄານຕ່າງໆຕາມສັນຍາລັກ. ພວກເຮົາມີສອງແບບ, ຮັກສາແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ.