ເພດານແສງສຸກເສີນ ແມ່ນ ປະກອບກ່ຽວກັບ Furface ຝາຫຼືພື້ນຜິວເພດານເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ສະຖານະສຸກເສີນເກີດຂື້ນ.