ການຫຼຸດລົງຂອງເຫດການສຸກເສີນຂອງ LED ແມ່ນໄດ້ປະກອບຢູ່ເທິງພື້ນເຮືອນຫຼືສະຖານທີ່ເຂົ້າໄປໃນເພດານ, ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ  ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຄົນທີ່ຈະໄປໃສເມື່ອສະຖານະສຸກເສີນເກີດຂື້ນ.