එළිමහන් හදිසි ආලෝකය ඇත සූර්ය පැනලය මාලාවක්.හදිසි කාලය පැය 6 දක්වා සහ ඉහළ IP මට්ටමක් ද ඇත.

Zhenhui Best Quality Solar ආලෝකය විදුලිය නොමැති පුද්ගලික වීදි ලාම්පු කර්මාන්ත ශාලාව, අපගේ නිෂ්පාදන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ .ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව අපට නව නිෂ්පාදන කිහිපයක් සැලසුම් කළ හැක.

Chat
Now

ඔබේ විමසුම යවන්න