Babuthana ebusweni ophahleni noma behlaselwa ophahleni, ukuhlinzeka ukukhanya okwenele  ukukhombisa abantu ukuthi bazoya kuphi lapho kwenzeka isimo esiphuthumayo.